با موافقت نمایندگان تصویب شد؛

تکمیل پروژه‌های دولت با استفاده از مشارکت خیرین

مجلس,تکمیل پروژه‌های دولت

ه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای‌برنامه‌ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل کنند.

در راستای طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دستگاه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده شد که پروژه‌های خود را با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، امروز در صحن علنی مجلس با موافقت نمایندگان حاضر در جلسه، ماده 15 طرح الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت در راستای کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات تصویب شد که به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای‌برنامه‌ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل کنند.

همچنین در ادامه با رای نمایندگان و تصویب ماده 16 به وزارت آموزش‌و‌پرورش اجازه داده‌ شد درآمدهایی را که بر اساس قوانین مصوب دریافت می‌کند٬ به استثنای درآمدهای موضوع ماده 7 این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود واریز کند.

این در حالی‌ست که مازاد درآمدهای اختصاصی ادارات کل آموزش‌و‌پرورش استان‌ها در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود٬ حسب مورد به همان اداره کل آموزش‌و‌پرورش استان که درآمد کسب کرده است اختصاص می‌یابد.

 

کد N593665