شورای نگهبان اعلام کرد؛

طرح بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با قانون اساسی است

مجلس,بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

شورای نگهبان طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 براساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان را رد کرد.

شورای نگهبان طرح بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا٬ شورای نگهبان طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 براساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان را رد کرد.

شورای نگهبان طرح «الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 براساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان» را رد کرد.

طرح بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به دلیل داشتن بار مالی مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته و برای رفع ایرادات به مجلس ارجاع شده است.

کد N592687