ادامه سیاستهای ضد شیعی رژیم آل خلیفه/جمع آوری نمادهای عاشورایی

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

الوفاق بحرین از هتک حرمت و جمع آوری نمادهای عاشورایی از سطح شهر توسط نظامیان آل خلیفه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت الوفاق بحرین با انتشار بیاینه ای در پایگاه خود از ادامه سیاستهای ضد دینی و مذهبی رژیم آل خلیفه علیه شیعیان بحرین خبر داد.

به موجب این بیانیه نظامیان آل خلیفه اقدام به جمع آوری نمادهای عاشورایی از سطح شهر واقع در غرب منانه، پایتخت بحرین نمودند.

جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرد که انجام چنین اقداماتی نشانگر اتخاذ سیاستهای تحریک آمیز توسط رژیم آل خلیفه و سلب حقوق مسلم انسانی توسط این رژیم در بحرین است.

 شایان ذکر است طی ماه جاری این چندمین بار است که نظامیان آل خلیفه اقدام به جمع آوری نمادهای عاشورایی از سطح شهر می کنند.