تداوم شکست های داعش در عراق و سوریه

پیروزهای به دست آمده توسط نیروهای نظامی عراق و پیشمرگه های کرد می تواند مقدمه ای برای باز پس گیری مناطق ازدست رفته قبلی و پیروزی های مهم بعدی در برابر اقدامات داعش باشد.

بي ترديد پيروزهاي به دست آمده اخیر توسط نيروهاي نظامي عراق در مناطق جرف الصخر و بیجی و مقاومت پيشمرگه هاي کرد در برابر حملات برق آسای داعش به مناطق کردی عراق، مقدمه اي براي آزادسازی دیگر مناطق از دست رفته و نهایتا پيروزي بر داعش باشد. با اين حال بايد توجه داشت که امروزه جامعه عراق همچنان از مشکلات عديده سياسي و امنيتي رنج مي برد. با وجود پشت سرگذراندن بحران جانشيني و تثبيت نهاد هاي حکومتي در اين کشور قسمت هاي زيادي از قلمرو ارضي همچنان تحت کنترل و تصرف داعشي ها است. از اين رو دولت کنوني عراق راهي جز هماهنگي و انسجام عمل ميان نيروها و جريانات مختلف سياسي در عراق براي کسب پيروزي نهايي نداردکه البته کاری بس دشوار اما شدنی است.چنانچه پاسخی برای نارضايتي هاي قومي و سياسي در اين کشور پیدا نشود، خطر افراط گرايي وگسترش نفوذ داعش هم چنان عراق را تهديد خواهد کرد. داعش با همکاری بازماندگان بعثی و با بهره برداري مناسب از نارضايتي هاي موجود در ميان قبايل و عشاير منتسب به اهل سنت بوده است که توانسته حوزه نفوذ وتصرفات زمینی خود را در استان های صلاح الدین و نینوی بسرعت گسترش دهد از اين رو دولت عراق بايددر کنار اقدامات مهم نظامی صورت گرفته طی روزهای اخیر، گفت و گو و تعامل سازنده با گروه هاي ناراضي و ايجاد فضاي مشارکتي با بویژه عشایر را در دستور کار خود قرار داده مانع از رخنه و نفوذ داعش به اين قبايل شود. تردیدی نیست با بسته شدن مجاري نفوذ داعش به مناطق سني نشين عراق و جذب اين نيروها در دولت مرکزي امکان مبارزه با اين گروه سهل تر خواهد شد.

کد N590056