دکترفرهادی درنطق نماینده ای که در سال 64 درموافقت با او سخن گفت/فرهادی شاگرد آیت الله خامنه ای است

محمد فرهادی

بررسی صلاحیت محمدفرهادی برای عضویت در کابینه به عنوان وزیر آموزش عالی در 5آبان 1364برگزار شد.

به گزارش خبرآنلاین محمدرضا راه چمنی نماینده سبزوار در سخنانی که در موافقت با او بیان کرد اظهار داشت:

*وزیرفرهنگ وآموزش عالی باید متدین، مؤمن ومتقی وعامل به احکام اسلام باشد. مؤمن ومتعهد به انقـــلاب اسلامی نظام جمهوری اسلامی وولایت فقیه باشد. ازسابقه مبارزاتی وانقلابی برخوردارباشد.غرب زده وشرق زده نباشد. سابقه انجام کارهای اجــرائی و مدیریت درمراکزآموزشی داشته باشد. طرفدارنیروهای حزب اللهی و جاذب نیروهای متخصص باشد.معتقدبه وحدت هرچه بیشترحوزه های علمیه بادانشگاههاباشد.عالم باشد وآگاه به مسائل دانشگاهی باشد.

*باشناختی که حقیرازقبل ازانقلاب ازایشان دارم ایشان فردی است متدین،مؤمن ومتقی ودرزندگی نامه اش هم اشاره شده.ایشان دریک خانواده مستضعف مذهبی درشاهرودمتولدشده وازهمان اول علاقه زیادی به اموردینی ومذهبی داشته وجلسات زیادمذهبی تشکیل داده وحتی رهبری جلسات مذهبی را درشاهرودبعهده داشته وازسال سوم دبیرستان مقلد حضرت امام بوده،بعدازورودبه دانشگاه تشکیل انجمن های اسلامی وانجمن های کتاب وجلسات مخفی درمبارزه با رژیم نقش زیاد داشته،دراوج گیری نهضت مقدس اسلامی همگام باسایـــــرنیروهای مؤمن ومسلمان دانشگاههاکه ایشان دردانشگاه مشهدتشریف داشتندایشان هم به عنوان یکی ازنیروهای مسلمان شرکت داشتند .

*اولین اعتصاب غذای مشهدکه به ابتکاردانشگاهیان مسلمان دانشگاه مشهد درمسجددانشگاه صورت پذیرفت ایشان جزوشرکت کنندگان بودندوجزوبرنامه ریزان آنها بودند که درآن اعتصاب غذا هم حضرت آقای خامنه ای، آقای هاشمی نژاد، آقای  طبسی نماینده محترم امام دراستان، آقای شیرازی امام جمعه وسایـرروحانیت مبارزدرآنجا شرکت داشتند.

 

*موضوع بعدی شرکت ایشان ونقش ایشان درتحصن علماوروحانیون مبارزدرواقعه خونبار۲۳آذربیمارستان امام رضااست وشاید ایشان یکی ازبه وجودآورندگان این جریان بود.

* ایشان به عنوان یکی ازطبیب هـــای مسلمان دراردوگاه حضرت امام که زیرنظرروحانیت مبارزخراسان نظیرشهید هاشمی نژاد درطبس اداره میشد خدمت می نمود. درتحصن علما وروحانیون مبارزدرمسجد دانشگـــــاه تهران ایشان به عنوان یکی ازطبیب هادرآنجاخدمت می نمودوهمچنین به عنوان یک پزشک عضوکمیته استقبال حضرت امام درمحل بهشت زهرا مستقربود.

* بعدازپیروزی انقلاب به اتفاق سایربرادرها اقدام به تشکیل انجمن اسلامی دانشگاه مشهد نمود وبعد عضوکمیته جهاد سازندگی وعضوکمیته پزشکی جهاد دانشگاهی شد. بعد به تهران تشریف آوردند ودرگروه پزشکی ستادانقلاب فرهنگی به عنوان عضووقائم مقام مسئــول گروه پزشکی فعالیت کردند وبعد عضوستاد اموراجرائی انقلاب فرهنگی ومدتی هم به عـــنوان قائم مقام دبیرکل جمعیت هلال احمرکاراجرائی داشتند.


*نزدیک به سه سال است که دروزارت فرهنگ کارمی کندوآشنائی بابافت وزارت فرهنگ ودانشگاهها دارد وحدود چند ماهی هم هست که به عنوان رئیس دانشگاه تهران به عنوان بزرگترین دانشگاه ایران خدمتگزاری می کند ودرعمل هم موفق بـوده است. زیراکه قبل ازانتصاب ایشان هرروزدانشگاه تهران مسأله داشت وحرکت های دانشجوئی بود ودائم بین مدیریت ودانشجویان اصطکاک وجود داشت ولی با انتصاب ایشان این مسائل حـل شده.

*زندگیش بسیارساده است . من ارتباط خانوادگی باایشان دارم ودائم رفت وآمد دارم .زندگی بسیارساده ای دارد. باوجودی که یک جراح متخصص گوش وحلق وبینی است ومی تواند مطب داشته باشدفاقد مطب خصوصی است وبه همان حقوق بسیارناچیزدانشگاهی اکتفا می کند وتااین مدت هــم که به این سن رسیده فاقد منزل مسکونی شخصی است ودریک منزل اجاره ای زندگی می کند و حتی الان عضوشرکت تعاونی مسکن  پزشکان مشهداست .اگرطبیبی پول داشته باشدهیچوقت نمی آید عضوشرکت تعاونی مسکن بشود. 

*دکترفرهادی یکی ازشاگردهای آقای خامنه ای ریاست جمهوری درمسجدامام حسن هستند کـــه ایشان هم شناخت کافی نسبت به ایشان دارند.

 

1717

کد N588884