به بهانه تصویب بیانیه ضدحقوق بشری علیه ایران؛

نوع نگاه غرب به حقوق بشر/ حقوق "بشر" یا نهایتاً حقوق "شهروندی"

بین الملل ایران در جهان

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: تصویب قطعنامه ضد حقوق بشری علیه ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد حتی در بهترین حالت با معیارهای خود غرب از حقوق بشر همخوانی ندارد.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه برای بررسی پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی کانادا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، تشکیل جلسه داد و با ۷۸ رأی مثبت در برابر ۱۰۴ رأی منفی یا عدم اعلام رأی اعضا، قطعنامه ضدایرانی تازه‌ای را تصویب کرد.

تعداد کشورهایی که به این قطعنامه رأی داده اند نشان می دهد که حتی تصویب چنین قطعنامه سیاسی نتوانسته است حتی نیمی از آراء را متوجه خود سازد.

حتی هیچ کدام از کشورهای عضو حاضر نشدند نامشان در کنار کانادا، به عنوان معرف مشترک قطعنامه، مطرح شود.

باید توجه داشت مسائل حقوق بشر ابعاد مختلفی دارد که نه همه مردم در کشورهای غربی بلکه دولت‌ها به عنوان یک ابزار سیاسی به این موضوع نگاه می کنند؛ به عبارت بهتر به عنوان یک اهرم فشار برای باج خواهی سیاسی از آن استفاده می کنند.

بررسی موضوع حقوق بشر توسط غرب و ورود به این موضوع در مورد کشورهای مختلف نشان دهنده این است که درمقطعی که منافع آنها اقتضاء کند به بررسی حقوق بشردر هیچ کشوری حتی به شکل قطعنامه نمی پردازند، اما در شرایطی که منافع آنها مدنظر باشد به این موضوع به عنوان یک ابزار سیاسی نگاه می کنند.

بحث حقوق بشر اگرچه با اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه جدی قرار می گیرد اما در فرهنگها و ادیان مختلف مورد توجه جدی بوده است. در ایران باستان و دین اسلام توجه جدی به حقوق بشر شده است.

اصول بنیادین بشر در آموزه های اسلامی مورد توجه جدی قرار گرفته است و مبحثی تحت عنوان حقوق بشر اسلامی وجود دارد که اصول آن بعضاً در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مورد تأکید مجدد قرار گرفته است.

حتی با معیارهایی که غرب در خصوص نقض حقوق بشر در برخی کشورها از جمله ایران مطرح می کند، برخی متحدان و دوستان غرب مستثنی می شوند.

در برخی کشورها که اصول اولیه و بنیادین حقوق بشر نقض می شود نه تنها هیچ قطعنامه ای گذرانده نمی شود بلکه همواره مورد لطف غرب نیز هستند.

از منظر نوع نگاه غرب به حقوق بشر باید توجه داشت در بهترین حالت در مورد غرب شاید بتوان گفت حقوق شهروندی برای آنها مهم است.

چرا که برای غرب اینکه شهروندی از خاورمیانه مورد یک ظلم قرار بگیرد یا اینکه شهروندی غربی مورد ظلم قرار بگیرد تفاوت وجود دارد.