فیلم/ گوشه‎هایی از سخنان جالب سیدحسن نصرالله

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

یک رسانه لبنانی اخیرا در گزارشی تصویری برخی سخنان جالب دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم‎های مختلف وی را جمع آوری منتشر کرده است.

فیلم/ گوشه‎هایی از سخنان جالب سیدحسن نصراللهیک رسانه لبنانی اخیرا در گزارشی تصویری برخی سخنان جالب دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم‎های مختلف وی را جمع آوری منتشر کرده است.