برگزاری هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی

پرونده مهدی هاشمی

هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در شعبه 28 دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه و به صورت غیرعلنی آغاز شد.

هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، در شعبه 28 دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه و به صورت غیرعلنی آغاز شد.

به گزارش ایلنا؛ در جلسه پیش که شنبه گذشته برگزار شد، ادامه دفاعیات متهم و وکلایش دنبال شده بود.

کد N583813