حامد کرزی:

آمریکا دزد را به سرقت و صاحب خانه را به محافظت از مال خود تشویق می کند

بین الملل آسیای غربی

رئیس جمهوری سابق افغانستان سیاست دو گانه آمریکا در قبال تروریسم را مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان، آمریکا را عامل گسترش افراطی گری در این کشور خواند.

وی که با رادیو آزاد اروپا مصاحبه می کرد با اشاره به حضور ده ساله ارتش آمریکا در افغانستان گفت: این حضور نه تنها افراطی گری در منطقه را ریشه کن نکرد بلکه موجب گسترش آن شد.

رئیس جمهور سابق افغانستان با اشاره به رفتار دوگانه آمریکایی ها در قبال تروریسم و طالبان گفت: مقامات آمریکایی از یک سو به ما می گفتند القاعده و تروریسم در پاکستان حضور دارد و پرورش می یابند و از آنجا به ما حمله می کنند. از سوی دیگر نیز هرگاه ما به حمایت پاکستان از تروریسم اعتراض می کردیم، آنها از ما می خواستند اعتراض نکنیم و هرگاه از آمریکایی ها می خواستیم کاری در این مورد انجام دهند صراحتا می گفتند به علت مشکلات مختلف نمی توانند این کار را انجام دهند.

کرزی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: آمریکا دزد را به سرقت و صاحب خانه را به محافظت از خانه تشویق می کرد و فقط به فکر منافع خود بود.