بر اساس یک نظرسنجی؛

اعراب آمریکا و اسرائیل را بزرگترین تهدید برای خاورمیانه می دانند

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

نتایج یک نظرسنجی در میان مردم کشورهای عربی نشان می دهد که از دید آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید ات موجود علیه خاورماینه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، بر اساس نتایج این نظرسنجی که توسط مرکز تحقیقات و مطالعات سیاسی اعراب انجام شده نشان می دهد که 28 درصد از مردم کشورهای عربی معتقدند اسرائیل بزرگترین تهدید برای خاورمیانه است. 

بر همین اساس 21 درصد نیز آمریکا را بزرگترین تهدید برای خاورمیانه می دانند و به اعتقاد 13 درصد از مردم کشورهای عربی نیز گروه های افراطی مسلح بزرگترین تهدید برای خاورمیانه محسوب می شوند.