نمایندگان مجلس مسئولیت‌ها و وظایف وزیر دادگستری را تعیین کردند

سیاست مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئولیت‌ها و وظایف وزیر دادگستری درباره روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی نمایندگان در بررسی ماده 2 این طرح مقرر کردند که وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد.

براساس این ماده و از حیث این عهده داری ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری جهت تصویب آنها، دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهار نظر در مورد طرح های مربوط به قوه قضائیه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درخصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه، پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیات وزیران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاه های اجرایی و نیز هماهنگی در امور بین الملل درخصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه برعهده وزیر دادگستری است.

براساس تبصره این ماده اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه و اظهار نظر درباره طرح ها و لوایح توسط نماینده قوه قضائیه نیست.

به گزارش مهر، این ماده با 161 رای موافق، 3 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

به گزارش مهر، کلیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده بود.