این نظر کاربران خبرآنلاین است؛ توافق جامع با حفظ منافع ملی

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1

بعد از نظر سنجی خبر آنلاین از کاربران خود درباره توقع آنها از مذاکرات هسته ای بسیاری از کاربران با نظرهای خود در این بحث مشارکت نمودند.

به گزارش خبرآنلاین، بررسی نظرهای کاربران نشان می دهد دیدگاههای کاربران را می توان در چهاردسته موافق به توافق با حفظ منافع ملی، موافق مقاومت و ایستادگی، صرفا انجام توافق و خروج از وضعیت فعلی و متفرقه دسته بندی کرد. 

همان طور که در نمودار مشخص است بخش زیادی از کاربران موافق توافقی هستند که منافع ملی کشور را حفظ کند و در عین حال اقتصاد کشور را از رکود خارج کند. سرمایه گذاری را افزایش دهد و رابطه ایران را با کشورهای دنیا بهتر کند.

گروه دوم در مقابل ایستادگی و استکبار ستیزی را از تیم مذاکره کننده انتظار دارند و فکر می کنند این مذاکرات بهانه است و آمریکا به دنبال نقض استقلال ملی ایران است.

گروه سوم کاربران افرادی هستند که از طولانی شدن مذاکرات خسته شده اند و فکر می کنند هر نوع توافقی از وضعیت فعلی بهتر است. 

اگر دسته اول و سوم را در یک  گروه فرض کنیم،بیش از 58 درصد کاربران منتظر توافق جامع هسته ای هستند تا به عقیده آنها با خروج از تحریم ها و افزایش سرمایه گذاری در داخل کشور،ایران به جهش اقتصادی برسد. این آمار نشان می دهد چرا کار وزیر امور خارجه و همکارانش ظریف و حساس است.

 

 

 

23/212

کد N581409