نهاوندیان در دیدار دانشجویان ایرانی مقیم آذربایجان:

آنچه در حوزه اقدامات اداری و اجرایی است تسریع خواهد شد

دولت,نهاوندیان

سرپرست نهاد ریاست جمهوری همچنین ضرورت رعایت استانداردهای علمی و آموزشی در رسیدگی و ارزیابی‌های علمی بویژه در حوزه پزشکی را یادآور شد و از بررسی مشکلات دانشجویان ایرانی، توسط هیأتی در آینده نزدیک خبر داد.

رییس دفتر رییس‌ جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری روز پنجشنبه در باکو با تعدادی از دانشجویان ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان دیدار و از نزدیک در جریان نظرات آنان قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، محمد نهاوندیان در این دیدار، پس از شنیدن درخواست‌ها و مشکلات دانشجویان ایرانی در تسهیل امور اداری و اجرایی مربوط به آنان تأکید کرد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری همچنین ضرورت رعایت استانداردهای علمی و آموزشی در رسیدگی و ارزیابی‌های علمی بویژه در حوزه پزشکی را یادآور شد و از بررسی مشکلات دانشجویان ایرانی، توسط هیأتی در آینده نزدیک خبر داد.

کد N578093