همکاری سازمان ملل و سازمان های منطقه ای برای رفع چالش های بین المللی

بین الملل

سازمان ملل با اعلام همکاری با سازمان های منطقه ای برای رفع چالش های بین المللی بیش از پیش تلاش می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس اشپیگل،"سام کوتزا" رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقویت همکاری های این سازمان را با سازمان های منطقه ای ضروری توصیف کرد و گفت: چالش هایی که سازمان ملل در دنیای امروزی با آن روبرو است به واقع پیچیده و چند بعدی بوده و سازمان ملل نمی تواند به تنهایی و با موفقیت با این مشکلات مقابله کند.

 کوتزا در سخنرانی در مقر سازمان ملل در نیویورک همچنین تصریح کرد: در این دوره تغییر، نقش منحصر به فرد سازمان های منطقه ای و سازمان های زیر مجموعه و کوچک تر از آن برای پاسخ به دشوارترین مشکلاتی که دنیا با آن مواجه است بیش از پیش اهمیت دارد.

به گفته این مقام بین المللی، تعامل و هماهنگی بیشتر میان سازمان های منطقه ای و سازمان ملل بیشترین فایده را برای جامعه بین الملل در بر دارد.

وی افزود: در حال حاضر 25 سازمان منطقه ای و کوچکتر روابط همکاری رسمی با سازمان ملل برقرار کرده اند.