در جلسه جامعه روحانیت مبارز مطرح شد؛

انتخاب دبیرکل بعد از اربعین آیت الله مهدوی کنی

سیاست

به گفته یکی از اعضای جامعه روحانیت مبارز در جلسه شب گذشته اعضا تصمیم گرفتند تا اربعین مرحوم آیت الله مهدوی کنی صبر کنند و بعد از آن بحث جانشینی وی مطرح شود.

به گزارش خبرنگار مهر،جلسه شب گذشته جامعه روحایت مبارز به ریاست آیت الله موحدی کرمانی برگزار شد.

پیش از این برخی از اعضای جامعه روحانیت مبارز و مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت از تعیین جایگزین برای آیت الله مهدوی کنی در این جلسه خبر داده بودند.

به گفته یکی از اعضای جامعه روحانیت مبارز در جلسه شب گذشته اعضا تصمیم گرفتند تا اربعین مرحوم آیت الله مهدوی کنی صبر کنند و بعد از آن بحث جانشینی وی مطرح شود.