باهنر در نشست جامعه اسلامی مهندسین:

فرصت سرپرستی برای وزارت علوم تا آخر آبان‌ماه به پایان می‌رسد

سیاست داخلی

با توجه به اینکه پس از معرفی وزیر مربوطه به مجلس، حداکثر 7 روز وقت برای بررسی سوابق وی در مجلس تا روز رأی اعتماد لازم است، لذا با در نظر گرفتن این موضوع آقای دکتر روحانی اگر بخواهد قانون را بطور صحیح اجرا کند کمتر از یک هفته برای معرفی وزیر پیشنهادی که از رأی اعتماد وی اطمینان داشته باشد، فرصت خواهد داشت.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه فرصت سرپرستی برای وزارت علوم تا آخر آبان ماه به پایان خواهد رسید، گفت: اگر آقای روحانی بخواهد قانون را بطور صحیح اجرا کند کمتر از یک هفته فرصت دارد.

به گزارش ایلنا،‌ محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در جلسه شورای مرکزی این تشکل که شب گذشته در دفتر جام برگزار شد اظهار داشت:‌ طبق قانون فرصت سرپرستی برای وزارت علوم تا آخر آبان ماه به پایان خواهد رسید و با توجه به اینکه پس از معرفی وزیر مربوطه به مجلس، حداکثر 7 روز وقت برای بررسی سوابق وی در مجلس تا روز رأی اعتماد لازم است، لذا با در نظر گرفتن این موضوع آقای دکتر روحانی اگر بخواهد قانون را بطور صحیح اجرا کند کمتر از یک هفته برای معرفی وزیر پیشنهادی که از رأی اعتماد وی اطمینان داشته باشد، فرصت خواهد داشت.

کد N571703