با تصمیم هیئت وزیران صورت گرفت؛

اصلاح اساسنامه شرکت صیدصنعتی منطقه آزادتجاری-صنعتی چابهار

دولت

هیئت مدیره فردی را پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیر عامل انتخاب می نماید. مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و هیئت مدیره می تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (18) را به وی واگذار کند.

با تصمیم هیئت وزیران عنوان 'شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار' به 'شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار' اصلاح شد.

به گزارش ایلنا،هیئت وزیران در جلسات 4 /3 /1393 و 26 /6 /1393، به پیشنهاد شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند ب ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 1373 با اصلاح اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار به شرح موافقت کرد:


1- در ماده 1 عبارت "شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار" به "شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار اصلاح می شود..


2- مواد (2)، (19) و (21) نیز به ترتیب زیر اصلاح گردید:


ماده 2-شرکت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:


الف- سرمایه گذاری و انجام امور صید و خدمات صیادی، پرورش و تکثیر و عمل آوری انواع آبزیان و امور مجاز خدماتی، عمرانی و تجاری با رعایت سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن.


ب- انجام فعالیت ها و اقدامات لازم درخصوص شناسایی و جذب سرمایه گذاران توانمند داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه با رعایت مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 33432/ت23ک مورخ 16 /3 /1373 و اصلاحات بعدی آن.


تبصره- تاسیس شرکت و مشارکت در سهام شرکت ها تا سقف (49درصد) و جذب نیروی انسانی با هماهنگی دبیرخانه و در چارچوب سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن و سیاستهای ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد.


ماده 19- هیئت مدیره فردی را پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیر عامل انتخاب می نماید. مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و هیئت مدیره می تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (18) را به وی واگذار کند.


ماده 21- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- انتخاب می کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.


تبصره 1- مجمع عمومی عادی می تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط بر تعیین جانشین آنها عزل کند.


تبصره 2- تعیین میزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را درتاریخ 10/8/1393 پس ازتایید شوراری نگهبان درتاریخ 30/7/1393ابلاغ کرده است.

 

کد N568965