جنجال برانگیز شدن فساد مالی در یکی از نهادهای اروپایی

واحدمرکزی خبر نوشت:

فساد مالی و رشوه خواری مقامات اروپایی در کوزوو اعتبار اتحادیه اروپا را در این منطقه زیر سوال برده است.
شبکه پنج تلویزیون فرانسه گزارش داد: افشای رشوه خواری مقامات اولِکس (نهاد اروپایی اجرای حاکمیت قانون) که یک نهاد اروپایی در کوزوو است، جنجالی شده است. مجری از سلیمان زیغیدور کارشناس مسایل بین المللی پرسید: آیا این ماجرا اعتبار اتحادیه اروپا در این منطقه را مخدوش نکرده است؟ زیغیدور پاسخ داد: بله. به ویژه آن که مسئولیت این نهاد اروپایی حاکمیت اصول اروپایی بوده است. نام این ارگان، نهاد اروپایی اجرای حاکمیت قانون در کوزوو است. به این معنی که باید برای جنایتکاران بزرگ تسلیم قانون کوزوو بود. وظیفه این نهاد صادر کردن قوانین اتحادیه اروپا به کشوری دیگر بوده است. اما اکنون می بینیم که مهم ترین نهاد اروپایی که از سال دو هزار و هشت از جیب مالیات دهندگان اروپایی بودجه ای یک میلیارد یورویی داشته است، به وظایفش عمل نکرده است.

4949

کد N567508