هیأت وزیران تصویب کرد:

اختصاص 140میلیار ریال به منظور پیشگیری و جبران خسارت ناشی از زلزله

دولت

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 11/8/1393 به وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ کرد.

 هیأت وزیران با اختصاص 140میلیار ریال به منظور پیشگیری و جبران خسارت ناشی از زلزله موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران در جلسه 7/8/1393 به پیشنهاد شماره 89859 مورخ 29/7/1393 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1. مبلغ یکصد و چهل میلیارد(140،000،000،000) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه به شرح جدول زیر برای پیشگیری و جبران خسارت ناشی از زلزله اختصاص میابد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2.دانشکده‌های یادشده موظف‌اند ضمن نظارت فنی و اجرایی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال کنند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 11/8/1393 به وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ کرد.

کد N565565