ملک عبدالله وزیر اطلاع رسانی عربستان را برکنار کرد

بین الملل

رسانه های سعودی از برکناری وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی این کشور از سوی ملک عبدالله خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  خبرگزاری عربستان(واس) از برکناری عبدالعزیز بن محیی الدین خوجه وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی و جایگزین شدن بندر بن محمد حمزه اسعد حجار وزیر حج عربستان به جای وی با حفظ ماموریت در وزارت حج عربستان خبر داد.

شایان ذکر است که طی برهه اخیر برخی از وزیران کنار گذاشته شده اند و در تمامی موارد عبارت به درخواست نامبرده قید شده است.