تصاویری از مجلس بورکینافاسو که به دست معترضان به آتش کشیده شد

کد N560399