در شبنامه ای که علیه نیلی در مجلس منتشرشد، چه نوشته بود؟

محمود نیلی احمدآبادی

منتقدان دولت ديروز هم براي به كرسي نشاندن سخنان‌شان مي‌خواستند در صحن علني شبنامه پخش كنند.

روزنامه اعتماد نوشت:


منتقدان دولت ديروز هم براي به كرسي نشاندن سخنان‌شان مي‌خواستند در صحن علني شبنامه پخش كنند. متني كه نام آن را گذاشته بودند گزارشي از وضعيت دكتر نيلي به نمايندگان. اين اقدام اما در ميانه راه توسط مجيد نصيرپور به رييس مجلس اطلاع داده شد و او جلوي ادامه پخش آن را گرفت.
نامه مفصل مخالفان نيلي در سه صفحه و 23 بند تنظيم شده بود كه به طور كلي صلاحيت سياسي وي را زير سوال برده بود. استناد اين نامه به مواردي چون «حضور نيلي در بين دانشجويان معترض»، «نامه سال 88 به مقام معظم رهبري»، «عدم رعايت حجاب توسط زيردستان وي»، «عزل مديران انقلابي و مذهبي»، «اختلاط دختر و پسر در دوران مديريت ايشان»، «اعمال تبعيض نسبت به تشكل‌هاي دانشگاهي»، «برگزاري افطاري حزب كارگزاران در باشگاه كارمندان دانشگاه تهران» و موارد ديگري از اين دست بود.
کد N559863