نشنال اینترست تحلیل کرد:

چهار حقیقت تلخ برای آمریکا/ چین بزرگترین چالش واشنگتن