آیا منظور روحانی از پذیرش توبه "حر" موسوی و کروبی بود؟

بخش خبری 20:30 جهارشنبه شب،سخنان رئیس جمهور در مورد توبه حر بن یزید ریاحی را به جریانات فتنه 88 و کروبی و موسوی مربوط دانست.

در برنامه مزبور ابتدا بخشی از اظهارات رئیس جمهور  در زنجان پخش شد که در آن ، روحانی گفت ما پیرو مکتب حسین بن علی(ع) هستیم که توبه حر را پذیرفت.

برنامه 20:30 گفت:روحانی بدون اینکه از کسی نام ببرد سخنان خود را بیان کرد.

این برنامه سپس با پخش تصاویری از کروبی و موسوی این سوال را مطرح کرد که آیا اینها حاضرند به تبعیت از حر توبه کنند؟

 

1717

کد N551983