هیئت وزیران تصویب کرد:

اختصاص چهارصد وهشتاد وچهار میلیارد ریال به سازمان حفاظت محیط زیست

دولت

بر اساس این مصوبه سازمان حفاظت محیط زیست موظف شد گزارش نحوه هزینه اعتبار یاد شده را در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارائه نماید.

با تصمیم هیئت وزیران مبلغ چهارصد وهشتاد وچهار میلیارد ریال برای مقابله با گرد و غبار و خشکسالی وحفاظت از تالابها و دریاچه های کشور به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص یافت.
به گزارش ایلنا،هیئت وزیران در جلسه 23/7/1393 به پیشنهاد معاون تبرنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد مبلغ چهارصد وهشتاد وچهار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی هایی سرمایه ای و مبلغ شصت وشش میلیارد ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور وماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به نسبت مساوی موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده هایی نظیر گرد وغبار و خشکسالی وحفاظت از تالابها و دریاچه های کشور و احیاء و پایش آن در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد تا طبق قوانین ومقررات مربوط هزینه شود.
بر اساس این مصوبه سازمان حفاظت محیط زیست موظف شد گزارش نحوه هزینه اعتبار یاد شده را در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارائه نماید.
معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 26/7/1393 برای اجرا ابلاغ کرده است.

کد N551761