وزیران عضو کمیسیون لوایح تصویب کردند؛

واگذاری 500 متر زمین به وزارت بهداشت برای احداث پایگاه امداد جاده‌ای در شهرستان هفتگل

دولت

در صورت تغییر بهره‌بردار توسط هیأت وزیران، دستگاه بهره‌بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا أخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام کند.

بر اساس مصوبه وزیران عضو کمیسیون لوایح و تأیید رئیس‌جمهور، حق بهره برداری از 500 متر از اراضی شهرستان هفتگل در استان خوزستان برای احداث پایگاه امداد جاده‌ای به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شد.

به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه وزیران عضو کمیسیون لوایح و تأیید رئیس‌جمهور، حق بهره‌برداری از 500 متر از اراضی شهرستان هفتگل در استان خوزستان برای احداث پایگاه امداد جاده ای به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شد.

وزیران عضو کمیسیون لوایح تصویب کردند:

1. حق بهره‌برداری از 500 متر مربع از اراضی پلاک ثبتی 4 فرعی از 184 اصلی، واقع در بخش 1 شهرستان هفتگل استان خوزستان مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت احداث پایگاه امداد جاده‌ای به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار می‌شود.

2. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با قید عبارت «هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود» اقدام و سند یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی(اداره کل اموال دولتی) ارسال کند.

3. در صورت تغییر بهره‌بردار توسط هیأت وزیران، دستگاه بهره‌بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا أخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام کند.

این تصویب‌نامه در تاریخ 14 مهرماه 1393 به تأیید رئیس‌جمهور رسیده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 16/7/1393 برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرد.

 

کد N551755