یک نماینده در اخطار قانون اساسی:

موافق امر به معروفیم اما نه با تضعیف دولت

مجلس

همه ما موافق با امر به معروف هستیم و باید با ظرافت و زیبایی بر روی این موضوع بحث کنیم اما نباید کاری کنیم که جایگاه دولت از وظایف قانونی که قانون اساسی برای آن تعیین کرده تضعیف شود.

یک نماینده مجلس به نحوه بررسی و تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر انتقاد و تاکید کرد که در این مسیر نباید نقش دولت در این میان تضعیف شود.

به گزارش خبرنگار ایلناٰ، در جریان بررسی جزییات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر عباس قائید رحمت در اخطاری گفت: همه ما موافق با امر به معروف هستیم و باید با ظرافت و زیبایی بر روی این موضوع بحث کنیم اما نباید کاری کنیم که جایگاه دولت از وظایف قانونی که قانون اساسی برای آن تعیین کرده تضعیف شود.

 

کد N551024