تظاهرات حامیان جدایی طلبان جنوب یمن در استان حضرموت

آفریقا و خاورمیانه

صدها نفر از حامیان جدایی طلبان جنوب یمن در شهر المکلا در استان حضرموت تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، حامیان جنبش جدایی طلب جنوب یمن امروز در شهر المکلا واقع در استان حضرموت واقع در جنوب شرق یمن تحصن خود را آغاز کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی اعلام کردند که درصورت محقق نشدن مطالبات خود اقدام به اتخاذ تصمیمات جدی تری خواهند کرد.

شایان ذکر است غالب ساکنان المکلا  از حامیان جدایی طلبان جنوب یمن محسوب می شوند.

جدایی طلبان جنوب یمن غالبا در استانهای عدن، تعز و حضرموت سکونت دارند.