گزارش خبری/

سفر اردوغان به کابل؛ دریافت مدال دولت یا انتقاد از سكوت معنادار تركيه در کوبانی