براساس مصوبه مجلس؛

امر به معروف و نهی از منکر بدون تجسس/اقدام عملی بر عهده دولت است

سیاسی

همچنین براساس ماده 4 این طرح که با 153 رای موافق، 6 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر به تصویب رسید مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشند.

با تصویب جزییات جدیدی از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.همچنین اقدام عملی در این حوزه كاملا بر عهده دولت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی جزییات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ماده 3 و 4 این طرح به تصویب رسید.

بر اساس ماده 3 این طرح که با 145 رای موافق، 7 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر به تصویب رسید امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

همچنین براساس ماده 4 این طرح که با 153 رای موافق، 6 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر به تصویب رسید مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشند.

 

کد N546383