با رد كلیات لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

جلسات روزانه و دو شیفته مجلس منتفی شد

مجلس

بنا بود كه نمایندگان مجلس در هفته جاری هر روز آن هم به صورت دو شیفته جلسه علنی داشته باشند تا لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مورد بررسی قرار دهند

جلسات دو شیفته مجلس كه قرار بود در هفته جاری و هر روز برگزار شود منتفی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا بنا بود كه نمایندگان مجلس در هفته جاری هر روز آن هم به صورت دو شیفته جلسه علنی داشته باشند تا لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مورد بررسی قرار دهند.

بر این اساس با رای منفی نمایندگان مجلس به كلیات این طرح این روند متوقف شده و برگزاری جلسات به صورت هر روز آن هم دو شیفته دیگر منتفی شد.

کد N546190