اسفنانی در تذكری شفاهی:

اقدام عملی در معروف و منکر تنها وظیفه دولت است

مجلس,امر به معروف,نهی از منكر

در این ماده صراحتا امکان اقدام عملی از ناهی از منکر و آمر به معروف سلب شده و در ماده‌های متاخر آن ذکر شده است که اقدام عملی تنها وظیفه دولت است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس در مخالفت با پیشنهاد حذف کلمه «واداشتن» از طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر، گفت: اقدام عملی در امر به معروف و نهی از منکر تنها وظیفه دولت است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد علی اسفنانی در جلسه علنی امروز مجلس در جریان بررسی جزییات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر طی تذکری شفاهی به پیشنهاد حذف کلمه «واداشتن» ازماده (۲) طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر، گفت: در این ماده صراحتا امکان اقدام عملی از ناهی از منکر و آمر به معروف سلب شده و در ماده‌های متاخر آن ذکر شده است که اقدام عملی تنها وظیفه دولت است.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس در ادامه تاکید کرد: پیشنهاد حذف کلمه واداشتن از این ماده به تعریف جدیدی از امربه معروف و نهی از منکر می‌انجامد در حالی که دعوت یا واداشتن ازمعانی و تعابیر معروف و منکر است.

کد N545924