مانع تراشی سعود الفیصل در برابر رسیدن میشل عون به مقام ریاست جمهوری

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جریان ملی آزاد لبنان از تشکلهای مهم مسیحی این کشور، از مانع تراشی وزیر خارجه عربستان در برابر نامزدی وی برای تصدی ریاست جمهوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افرادی که با میشل عون رئیس جریان ملی آزاد لبنان دیدار کرده اند، گفته میشل عون در گفتگو با روزنامه السفیر گفته است بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد، مار بشاره پطرس الراعی استقف اعظم مسیحیان لبنان و سعد الحریری رئیس جریان المستقبل در رم درباره اسامی ریاست جمهوری مورد توافق گفتگو کرده اند.

میشل عون تاکید کرده است آنها(مخالفان نامزدی عون برای ریاست جمهوری) هر چه می خواهند انجام دهند، من همچنان بر نامزدی خود پافشاری می کنم و هرگز از آن منصرف نخواهم شد.

عون تاکید کرد با سعدالحریری به توافق رسیده بودیم و او از نامزدی ام برای ریاست جمهوری استقبال کرده بود، اما ناگهان با وتوی سعودی و مخالفت آن با نامزدی ام روبرو شد و تسلیم شد و عقب نشینی کرد، معتقدم که حریری شخصا مخالف نبود، بلکه تحت فشار سعود الفیصل قرار گرفت.