دستور کار صحن علنی مجلس/ رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

مجلس

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه 27 مهر ماه و سه شنبه و چهارشنبه، بیست و نهم و سی ام مهرماه 93 اعلام شد. دستور کار صحن علنی به شرح زیر است:

1- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 22/5/1393 به تصویب رسید و همچنین تقاضای تغییر دستور این طرح نیز در جلسه علنی مورخ 16/7/1393 به تصویب رسید)

2- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(سلب‌ یک‌فوریت از دوفوریت این طرح درجلسه علنی‌مورخ3/4/1393 به‌تصویب رسید)

3- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های‌ مستقیم‌ و اصلاحات بعدی‌ آن (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 3/8/1391 به تصویب رسید)

4- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی(اعاده ‌شده ‌از مجمع تشخیص مصلحت نظام )

5- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح حمایت از احداث ، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها(یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 18/2/1392 به تصویب رسید)

6- گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت.

7- گزارش شوردوم کمیسیون انرژی در موردطرح حمایت از صنعت برق کشور(دراجرای‌ماده 104 آئین‌نامه‌داخلی‌ با اولویت در دستور قرار گرفت)

8- گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت

9- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است) (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

10- گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

11- گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت

12- بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (در اجرای ماده  146 آئین‌نامه داخلی بنا به تقاضای بیش از ده نفر از طراحان محترم و دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

13- گزارش کمیسیون اقتصادی درموردلایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

14- گزارش کمیسیون عمران درموردطرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

15- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درموردطرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

16- گزارش کمیسیون عمران درموردطرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت.

17- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح جرم سیاسی(دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

18- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

19- گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درموردطرح الحاق یک بند به ماده (524) قانون آئین‌دادرسی مدنی (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت

20- گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

21- گزارش کمیسیون تدوین‌ آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(دراجرای‌ماده104 آئین‌نامه‌داخلی‌بااولویت‌دردستور قرار گرفت)

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1- گزارش کمیسیون عمران در مورد سانحه مورخ 12/12/1392 سقوط جت فالکن فلایت چک سازمان هواپیمایی کشوری در آب‌های جزیره کیش ( در اجرای بند7 ماده 49 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 1207)

2- گزارش کمیسیون عمران درمورد زلزله‌های دوازدهم و نوزدهم دی ماه سال 1392جزیره کیش در استان هرمزگان (دراجرای‌بند7 ماده49 آیین‌نامه ‌داخلی‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی) ‌(شماره‌چاپ1208).