حمید ابوطالبی: گفتگوی روحانی با ملت ایران ترجمان اجتماعی اقدامات یک سال گذشته بود

حمید ابوطالبی

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در صفحه شخصی خود در توئیتر گفتگوی حسن روحانی با ملت شریف ایران در شامگاه عید غدیر را به مثابه ترجمان اجتماعی اقدامات یک سال گذشته تعبیر کرد.

حميد ابوطالبي معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در صفحه شخصی خود در توئیتر گفت : رئیس جمهوری شعار انتخابات را درلوای"امیدبه زندگیِ باتدبیر"، سرلوحه اقداماتش قرارداده؛ومردم با امیدِچشیدنِ طعمِ"زیستن درحیات معقول" روبه سوی آینده دارند.
به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،حمید ابوطالبی با بیان اینکه دکترروحانی درعیدغدیر،اقدامات اقتصادی خود درتحقق شعارانتخابات،مبنی بر"نجات اقتصاد"را، در شرایطی که کشوردروضعیت تحریم به سرمی برد،تبیین کرد نوشت: رئیس جمهوری شعارانتخابات رادرلوای"امید به زندگیِ باتدبیر"،سرلوحه اقداماتش قرارداده؛ومردم باامیدِچشیدنِ طعمِ"زیستن درحیات معقول"روبه سوی آینده دارند.
او سپس با تاکید بر اینکه این مصاحبه "ترجمان اجتماعی" اقدامات یکسال گذشته بود یادآور شد که این امربه مردم نشان می دهد تحولات حوزه اقتصادکلان، چگونه درزندگی آنها ملموس خواهدبود.
ابوطالبی هدف"ترجمان اجتماعیِ" اقتصادکلان ازسوی دکترروحانی را "ارتقاءسرمایه اجتماعی"،توام باتبیین دقیق وعلمی اقدامات اقتصادی دانسته و نوشت: اگراین"ترجمان اجتماعیِ"،درحالی که دولت نه درآمدافسانه ای داردونه تحریمهابرطرف شده اند،درست صورت پذیرد؛"امیدبه زندگیِ باتدبیر"پایدارخواهدشد
به نوشته معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری تبیینات روحانی دراین مصاحبه،برمبانی اندیشه سیاسی-اجتماعی،تئوری های اقتصادی وباور او به ارتباط عمیق میان دولت و ملت، سامان یافته بود چرا که گفتگوی رئیس جمهوری با ملت شریف ایران حول محورهای ذیل می گردید:
الف:علت اینکه حرکت اقتصادی در ایران شروع شد،اولین عاملش اعتمادوامید مردم بود.مردم به دولت اعتماد کردندواین اعتماداساس"سرمایه اجتماعی"است.
ب:ریشه حرکت ما دراقتصاد، سرمایه‌ اجتماعی است؛ دولت و ملت به هم نزدیک‌تر شده اند. مردم احساس کردند که دولت درزمینه سیاست خارجی بامنطق حرکت می‌کند.
ج:مردم احساس می‌کنند تلاطم‌های خارجی کاهش پیداکرده؛ و روابط با دنیای بیرون طبق وعده‌ای است که در انتخابات به مردم دادیم:تعامل سازنده با جهان.
د: مردم می‌دانند که ما اهل شعار و مبالغه نیستیم و تا حالا هرچه به مردم قول داده بودیم سعی کردیم به قول‌هایمان عمل کنیم.
ه:دولت وعده داده هرچه واقعیت است به مردم بگوید.درموقع اشتباه نیزبه مردم خواهیم گفت وبه صراحت عذرخواهی می‌کنیم وبه عذرخواهی‌مان افتخارمی‌کنیم
ز:با طبیعت نمی‌شود جنگید ؛این قاعده‌مند بودن و با قواعدبازی کردن فقط برای دنیای سیاست نیست، دردنیای سیاست هم ما قواعدراکناربگذاریم ضررمی‌کنیم.
و:باید نقد دولت توسط دانشمندان و صاحب نظران و دانشگاهیان ما ادامه پیدا کند.
ح:به سیاسیون می‌خواهم بگویم که همه بایدقواعد بازی رامراعات بکنیم.البته دردولت ازهمه جناح‌ها حضوردارند،ومن باهمه جناح‌ ها کارمی‌کنم.
ط:"آرایش خشم"نباید درکشور ما بوجود بیاید ،آرایش ما باید آرایش تعاون، همکاری، همدلی وکمک به یکدیگر و همکاری درمسایل مهم کشور که به نفع کل ملت است،باشد.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در ادامه پیش بینی کرده است که این "ترجمان اجتماعی"، اعتماد میان ملت و دولت رابه اوج خود خواهد رساند و"سرمایه اجتماعیِ" برآمده و استواربرآن، برای همیشه خدشه ناپذیر خواهد شد.
ابوطالبی در ادامه نوشته است: برخی افراد برای تخریب سرمایه اجتماعی، با این"ترجمان اجتماعی" و اعتمادِ حاصلِ از آن مخالفت می کنند ؛ ولو آنکه مراکز آماری همان هایی باشند که سال ها بوده اند. به باور آنان، مخالفت بانرخ ها دراقتصاد، جلوگیری ازشکل گیری"ترجمان اجتماعیِ"اقدامات وتعمیق باورمردم به چرخیدنِ واقعیِ چرخ های زندگی آنان است.

2929

کد N542299