در آغاز کنفرانس بازسازی غزه:

السیسی: بازسازی نوارغزه نیازمند آتش بس فراگیر است