موافقت هیئت وزیران با اصلاح ماده 76 قانون تامین اجتماعی

هيات دولت,تامين اجتماعي

هیئت وزیران با اصلاح ماده 76 قانون تامین اجتماعی موافقت کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، هیئت وزیران در جلسه 93.5.26 به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موافقت کرد آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 -مصوب 1380 -موضوع مصوبه شماره 15365/ت36005 ه مورخ 86.2.5 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:

1-ماده 12 به شرح زیر اصلاح می شود:

الف-جزء ط بند 2 حذف می شود

ب- متن زیر جایگزین بند 3 و جزءهای آن می شود:

3-علاوه بر موارد مذکور در بند 2 این ماده عدم اشتغال به کار سخت و زیان‌آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان برای مدت یک سال وکمتر از آن موجب بر هم خوردن توالی نمی شود. موارد و مدت های موضوع بند 1 این ماده تابع حکم همان بند خواهد بود.

متن زیر به عنوان بند 4 اضافه می شود:

4- عدم اشتغال به کار سخت و زیان‌آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان ( به جز در موارد مذکور در بندهای 1 و2 این ماده )برای مدت بیشتر از یک سال موجب بر هم خوردن توالی می شود و بیمه شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل 25 سال تمام درمشاغل یاد شده اشتغال به کار داشته باشد.

2-ماده 14 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 14-کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزء های 4و6بند ب ماده واحده قانون یادشده را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 93.7.14 ابلاغ کرده است.

انتهای پیام

کد N537586