حاشیه مهر از همایش وحدت اصولگرایان/

همه آمده بودند/ از شروط آیت الله مصباح تا توصیه های شاعرانه تقوی به اصولگرایان