با تصویب هیئت دولت:

دولت با اصلاح ماده 76 قانون تامین اجتماعی موافقت کرد

دولت

عدم اشتغال به کار سخت وزیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان (به جز در موارد مذکور در بندهای 1 و2 این ماده) برای مدت بیشتر از یک سال موجب بر هم خوردن توالی می‌شود وبیمه شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل 25 سال تمام درمشاغل یاد شده اشتغال به کار داشته باشد.

هیأت وزیران با اصلاح ماده 76 قانون تامین اجتماعی موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، در جلسه 26/5/1393 به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون کار ورفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موافقت کرد آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و77 وتبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 -مصوب 1380 -موضوع مصوبه شماره 15365/ت36005 ه مورخ 5/2/1386 واصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:

1-ماده 12 به شرح زیر اصلاح می شود:

الف-جزء ط بند 2 حذف می شود

ب- متن زیر جایگزین بند 3 و جزءهای آن می‌شود:

3-علاوه بر موارد مذکور در بند 2 این ماده عدم اشتغال به کار سخت وزیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان برای مدت یک سال وکمتر از آن موجب برهم خوردن توالی نمی‌شود. موارد و مدت‌های موضوع بند 1 این ماده تابع حکم همان بند خواهد بود.

متن زیر به عنوان بند 4 اضافه می‌شود:

4-عدم اشتغال به کار سخت وزیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان (به جز در موارد مذکور در بندهای 1 و2 این ماده) برای مدت بیشتر از یک سال موجب بر هم خوردن توالی می‌شود وبیمه شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل 25 سال تمام درمشاغل یاد شده اشتغال به کار داشته باشد.

2- ماده 14 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 14-کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزء های 4و6بند ب ماده واحده قانون یادشده را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 14/7/1393 ابلاغ کرده است.

کد N537468