هیأت دولت تصویب کرد:

تکلیف ایمیدرو درخصوص تکمیل و راه اندازی طرح الکترود گرافیتی

دولت

سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مجاز است با همکاری بخش غیردولتی در قالب شخصیت حقوقی تا سقف حداکثر 49 درصد مشارکت نموده و نسبت به تکمیل و راه‌اندازی وبهره برداری طرح الکترود گرافیتی اقدام کند و حداکثر ظرف سه سال از تاریخ بهره برداری نسبت به واگذاری سهم‌الشرکه خود با رعایت قوانین ومقررات مربوط اقدام کند.

با تصمیم هیأت وزیران مقرر شد سازمان توسعه ونوسازی معاون وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نسبت به تکمیل،راه‌اندازی وبهره‌برداری طرح الکترود گرافیتی اقدام کند.

به گزارش ایلنا، در جلسه 9/7/1393 به پیشنهاد وزارت صنعت معدن وتجارت و به استناد تبصره 4 الحاقی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389 تصویب کرد:

سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مجاز است با همکاری بخش غیردولتی در قالب شخصیت حقوقی تا سقف حداکثر 49 درصد مشارکت نموده و نسبت به تکمیل و راه‌اندازی وبهره برداری طرح الکترود گرافیتی اقدام کند و حداکثر ظرف سه سال از تاریخ بهره برداری نسبت به واگذاری سهم‌الشرکه خود با رعایت قوانین ومقررات مربوط اقدام کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 12/7/1393 ابلاغ کرده است.

کد N537467