مهر گزارش می دهد؛

همایش سراسری غدیر گامی جدی برای وحدت اصولگرایان/حضور پررنگ طیف های مختلف اصولگرایی