با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور؛

پنج میلیارد تومان اعتبار به بیمارستان شهید باهنر کرمان اختصاص یافت

دولت

اسحاق جهانگیری مصوبه دولت در خصوص اختصاص پنجاه میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان شهید باهنر کرمان را ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه دولت در خصوص اختصاص ۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان شهید باهنر کرمان را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه دولت در خصوص اختصاص پنجاه میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان شهید باهنر کرمان را ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه 9/7/1393 به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهور و به استناد ماده 55 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اختصاص پنجاه میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان شهید باهنر کرمان به صورت تملک دارایی -سرمایه‌ای از محل اعتبارات جزء 2 ردیف510000 تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده سرمایه ای - کمک قانون بودجه سال 1393 موافقت کرد تا در اختیار وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی قرار گیرد تا برابر قوانین ومقررات هزینه شود.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 14/7/1393 ابلاغ کرده است.

کد N535078