معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ کرد:

مصوبه کاهش ۱۵ تا ۴۵ درصدی سهمیه بیمه اتکاییِ اجباری

دولت

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، سهمیه بیمه اتکاییِ اجباری بین ۱۵ تا ۴۵ درصد کاهش می‌یابد.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، سهمیه بیمه اتکاییِ اجباری بین ۱۵ تا ۴۵ درصد کاهش می‌یابد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور کاهش سهمیه بیمه اتکاییِ اجباری بین 15 تا 45 درصد را ابلاغ کرد.

مصوبه هیأت وزیران به شرح زیر است:

1.سهمیه بیمه اتکاییِ اجباری به ترتیب زیر کاهش می‌یابد:

جدول درصد کاهش سهمیه بیمه اتکاییِ اجباری از اینجا قابل مشاهده است.

2.سهمیه بیمه اتکاییِ اجباری بیمه‌نامه های زندگی و سایر رشته های بیمه‌ای تا پایان دوره اعتبار آن بر مبنای سهمیه مقرر در سال صدور محاسبه خواهد شد.

3. در مواردی که به هر دلیل برای بیمه‌نامه، الحاقیه صادر گردد، سهمیه بیمه اتکاییِ اجباری آن تابع بیمه نامه اصلی در سال صدور خواهد بود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ 14 مهرماه 1393 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

کد N534194