هشدار رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به اسرائیلی ها

آفریقا و خاورمیانه

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به اسرائیلی ها درباره تبدیل شدن نزاع های سیاسی به نزاع های دینی هشدار داد و آن را غیر قابل قبول دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره تبدیل شدن نزاع سیاسی به نزاع دینی هشدار داد و گفت: ملت فلسطین اقدامات اسرائیل علیه مسجد الاقصی و حرم ابراهیمی را نخواهد پذیرفت.

وی افزود: اقدامات اسرائیل در راستای تبدیل کردن نزاع به نزاع دینی است. ما و همه دنیا از خطرناک بودن استفاده از دین در نزاعهای سیاسی و تبدیل آن به درگیری دینی آگاه هستند. اسرائیل باید متوجه خطرناک بودن این اقدامات باشد.

ابومازن تاکید کرد: این روزها تعدی های اسرائیلی ها به مسجد الاقصی زیاد شده است و افراطی ها و شهرک نشینان بر دامنه اقدامات خود افزوده اند. هر روز شاهد ورود آنها به مسجد الاقصی با همه ابزار هستیم و آنها به دنبال سیاست امر واقع(عمل انجام شده) هستند. اسرائیل به دنبال تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی به بهانه های واهی است. این روزها اسرائیل دربها را به سوی افراطی ها و شهرک نشینان یهودی گشوده است و این موضوعی که ما در قبال آن ساکت نمی مانیم.