اظهارنظر کارشناسی درباره طرح شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره طرح شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دراین باره اعلام کرد: با توجه به اعلام وصول و بررسی طرح پیشنهادی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییر در ترکیب و وظایف شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسات کارشناسی و اخذ نظر از صاحبنظران به بررسی موضوع پرداخته ومی توان عنوان کرد که اهداف اولیه طرح در راستای هماهنگی ونظارت بیشتر بر عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تصویب این طرح حاصل نبوده و این اقدام می تواند منجر به تضعیف حوزه سیاستگذاری و عملکردی مناطق آزاد و تضعیف نظارت بر این حوزه شود. از این رو تصویب طرح مذکور قابل توصیه نیست.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به مطالب مطروحه، هر چند مناطق آزاد فاقد برنامه و استراتژی بلندمدت کمی و کیفی مصوب بوده و در دستیابی به اهداف قانونی خود عملکرد مثبتی نداشته اند، با این حال به نظر می رسد اهداف اولیه طرح ، مبنی بر ساماندهی و پاسخگویی حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مفاد این طرح حاصل نشده و به نظر می رسد، تقویت نقش دیوان محاسبات کشور در ارائه گزارش های عملکردی مدیریتی و بودجه ای ازطریق ذکر بودجه مناطق آزاد در بودجه عمومی کل کشور، می تواند رافع بخشی از دغدغه نمایندگان در حوزه نظارت بر عملکرد مناطق آزاد باشد.

انتهای پیام

کد N533788