مهرگزارش می دهد؛

تراژدی انسانی با 100 هزار مصدوم/سازمان ملل تماشاچی بمباران شیمیایی مردم ایران