در جلسه علنی امروز صورت گرفت؛

تعیین تکلیف بیمه کارگران ساختمانی

مجلس

با تصویب نمایندگان، سازمان تامین اجتماعی مکلف شد 7 درصد حق بیمه را ازکارگران ساختمانی و 12 درصد مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی را از مالک دریافت و کارگران را بیمه نماید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اعاده شده از شورای نگهبان نمایندگان سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند 7 درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده 1 این قانون و معادل 12 درصد مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری و دیگر مراکز صدور پروانه ساختمانی که به عنوان سهم کارفرما می باشد را از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه نمایند.

همچنین مصوب شد که مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه ها، دارالقرآن ها از پرداخت 20 درصد سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده 5 قانون تامین شود.

به گزارش مهر، در جریان بررسی طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، نمایندگان با تامین مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش 20 درصد حق بیمه سهم کارفرمای تمامی کارگران ساختمانی بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تایید وزارت کشور از محل عوارض موضوع بندهای ج و د ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و واریز به حساب سازمان تامین اجتماعی نیز مخالفت کردند.