استاد دانشگاه MIT در گفتگو با مهر:

95 درصد مسیر توافق هسته ای پیموده شده است/سانتریفیوژها مشکل چندان بزرگی نیستند