هاشمی:

دولت در بحث روستاها باید کار ویژه‌ای صورت دهد