پلوتنیتسکی نامزد انتخابات ریاست جمهوری لوگانسک شد

آمریکا اروپا

رهبر جمهوری خود خوانده لوگانسک در شرق اوکراین نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، ایگور پلوتنیتسکی رهبر جمهوری خودخوانده لوگانسک در شرق اوکراین با ثبت نام در کمیسیون مرکزی انتخابات نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.

کمیسیون مرکزی انتخابات لوگانسک قرار بود انتخابات ریاست جهوری را در 2 نوامبر برگزار کند، اما پس از مشورت با کمیسیون مرکزی انتخابات منطقه دونتسک، روز دوشنبه از شورای پارلمانی این جمهوری درخواست کرد انتخابات را تا

9 نوامبر به تاخیر بیندازد.